Algemene voorwaarden

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten

BLOW Kitesurf B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met BLOW Kitesurf B.V. is BLOW Kitesurf B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BLOW Kitesurf B.V.

ART. 3 Bezorgkosten

Voor Nederland en België bieden wij gratis verzending vanaf €100,-.
Indien uw bestelling onder dit bedrag uitkomt vragen we een bijdrage van €6,95 voor verzending binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland berekenen we de kosten automatisch door (minimaal €12,50).

Rembours (direct afrekenen met de postbode)

– Voor verzending onder rembours binnen Nederland vragen we een bijdrage van € 6,95.
– Voor verzending onder rembours binnen België vragen we een bijdrage van € 12,50.

Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden zijn de extra kosten voor BLOW Kitesurf B.V. Voor tarieven buiten de Benelux kunt u contact opnemen met ons

ART. 4 Leveringstermijn

Nadat de betaling is gewaarborgd streven we ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK”dagen. Dit houdt in dat, indien voorradig de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en u de order dus dinsdag kunt verwachten.

ART. 5 Betaling

Voor online betalingen werktBLOW Kitesurf B.V. samen met het beveiligde online platform Mollie, bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • iDeal
  • Visa
  • Mastercard
  • Paypal

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. BLOW Kitesurf B.V. is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever.

ART. 6 Overmacht

In geval BLOW Kitesurf B.V. door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is BLOW Kitesurf B.V. niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BLOW Kitesurf B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan BLOW Kitesurf B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte vanB LOW Kitesurf B.V. in gebreke zal zijn.

ART. 8 Reclames en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij BLOW Kitesurf B.V. te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 9 Retourneren

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met BLOW Kitesurf B.V.te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal BLOW Kitesurf B.V. niet accepteren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.  BLOW Kitesurf B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BLOW Kitesurf B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal BLOW Kitesurf B.V. u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

ART. 10 Privacy

De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het BLOW Kitesurf B.V. klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

ART. 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BLOW Kitesurf B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 12 Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. en voor marketingdoeleinden.